Anvida School

โรงเรียนอันวิดา

“เราทำให้การเรียนรู้คือความสุข สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนท่ามกลางความรักความอบอุ่นและความเอาใจใส่”​

สภาพแวดล้อม

โรงเรียนอนุบาลอันวิดา ตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่มีหน่วยรักษาความปลอดภัยทางเข้า-ออก 24 ชั่วโมง และผู้ปกครองเท่านั้นจึงจะเข้าสู่ภายในโรงเรียนได้ โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นบัตรรับส่งนักเรียนภายในโรงเรียนสะอาดและมีพื้นที่สีเขียวมีบริเวณกว้างขวางเงียบสงบและสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวสร้างบรรยากาศเพื่อต่อการเรียนการสอนที่ดีโดยปราศจากเสียงรบกวนมลพิษเพื่อการพัฒนาทางร่างกายและสติปัญญาของผู้เรียน

บริเวณสนามประกอบไปด้วย :

เครื่องเล่นปีนป่าย

แปลงสวนครัว - โรงเรียนอันวิดา

แปลงสวนครัว

บ่อทราย - โรงเรียนอันวิดา
ลานขี่จักรยาน - โรงเรียนอันวิดา

บริเวณภายในอาคารเรียนประกอบไปด้วย : 

บ่อทราย

ลานขี่จักรยาน

เป้าหมายและวิสัยทัศน์

“ที่ซึ่งตะวันออกและตะวันตกมาพบกัน”

ห้องเรียน - โรงเรียนอันวิดา

ห้องเรียน, ห้องศิลปะ, ห้องดนตรี, ห้องสมุด,

ห้องวิทยาศาสตร์, ห้องคหกรรม,

ห้องคอมพิวเตอร์, ห้อง Playroom

ห้องบัลเลย์ - โรงเรียนอันวิดา

ห้องบัลเลย์

ห้องอาหาร

โรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะ ผลิตนักเรียนให้ซึมซับความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถอยู่ในโลกฝั่งตะวันตกและตะวันออกได้อย่างกลมกลืน มีวัฒนธรรมการทำงานแบบชาวตะวันตกคือมีอิสรภาพทางด้านความคิดกล้าคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ มีการวางแผนระบบการทำงานและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง ในขณะเดียวกันซึมซับความเป็นไทยคือมีความเอื้ออาทร อ่อนโยน มีวินัย มีสัมมาคารวะ เข้าใจและชื่นชมวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างรู้เท่าทันความเป็นไปของสังคมปัจจุบัน

การรับรองคุณภาพ

สมศ. ผ่านการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร และการสอนจาก สมศ. ระดับ “ดีมาก” ทุกปีการศึกษา

ผ่านการประเมินเพื่อรับรางวัล “โรงเรียนพระราชทาน” ระดับจังหวัด

รับรองโดยถูกต้องจาก กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น

รางวัลความสะอาดระดับ ดีมาก จากกรมวิทยาศาสตร์

ABOUT

Anvida School

02-574-5091​

02-574-5091​