Anvida School

โรงเรียนอันวิดา

“เราทำให้การเรียนรู้คือความสุข สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนท่ามกลางความรักความอบอุ่นและความเอาใจใส่”​

สภาพแวดล้อม

โรงเรียนอนุบาลอันวิดา ตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่มีหน่วยรักษาความปลอดภัยทางเข้า-ออก 24 ชั่วโมง และผู้ปกครองเท่านั้นจึงจะเข้าสู่ภายในโรงเรียนได้ โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นบัตรรับส่งนักเรียนภายในโรงเรียนสะอาดและมีพื้นที่สีเขียวมีบริเวณกว้างขวางเงียบสงบและสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวสร้างบรรยากาศเพื่อต่อการเรียนการสอนที่ดีโดยปราศจากเสียงรบกวนมลพิษเพื่อการพัฒนาทางร่างกายและสติปัญญาของผู้เรียน

บริเวณสนามประกอบไปด้วย :

เครื่องเล่นปีนป่าย

แปลงสวนครัว - โรงเรียนอันวิดา

แปลงสวนครัว

บ่อทราย - โรงเรียนอันวิดา
ลานขี่จักรยาน - โรงเรียนอันวิดา

บริเวณภายในอาคารเรียนประกอบไปด้วย : 

บ่อทราย

ลานขี่จักรยาน

เป้าหมายและวิสัยทัศน์

“ที่ซึ่งตะวันออกและตะวันตกมาพบกัน”

ห้องเรียน - โรงเรียนอันวิดา

ห้องเรียน, ห้องศิลปะ, ห้องดนตรี, ห้องสมุด,

ห้องวิทยาศาสตร์, ห้องคหกรรม,

ห้องคอมพิวเตอร์, ห้อง Playroom

ห้องบัลเลย์ - โรงเรียนอันวิดา

ห้องบัลเลย์

ห้องอาหาร

โรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะ ผลิตนักเรียนให้ซึมซับความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถอยู่ในโลกฝั่งตะวันตกและตะวันออกได้อย่างกลมกลืน มีวัฒนธรรมการทำงานแบบชาวตะวันตกคือมีอิสรภาพทางด้านความคิดกล้าคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ มีการวางแผนระบบการทำงานและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง ในขณะเดียวกันซึมซับความเป็นไทยคือมีความเอื้ออาทร อ่อนโยน มีวินัย มีสัมมาคารวะ เข้าใจและชื่นชมวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างรู้เท่าทันความเป็นไปของสังคมปัจจุบัน

การรับรองคุณภาพ

สมศ. ผ่านการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร และการสอนจาก สมศ. ระดับ “ดีมาก” ทุกปีการศึกษา

ผ่านการประเมินเพื่อรับรางวัล “โรงเรียนพระราชทาน” ระดับจังหวัด

รับรองโดยถูกต้องจาก กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น

รางวัลความสะอาดระดับ ดีมาก จากกรมวิทยาศาสตร์

ABOUT

Anvida School

ผู้บริหาร

นางสาว อันวิดา อภิจารี 

(ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ)

นาง เพลินพิศ โกแวร์

(ผู้อำนวยการ)

นาย อนันต์ สุขกลัด 
(ที่ปรึกษาอาวุโส)

โรงเรียนอันวิดา | เปิดสอนหลักสูตรเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา

โรงเรียนอันวิดา

59/843 เมืองทองธานี โครงการ 1 ซอย 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

แฟกซ์ : 02-574-5093

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2020 Anvida School.​​

ติดตามเราได้ที่

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN  by

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

ติดต่อเรา คลิกเลย!

ติดต่อเรา คลิกเลย !