กิจกรรมหลังเวลาเรียนมีวัตถุเพื่อช่วยให้นักเรียนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ค้นพบสิ่งที่ตนเองรักและค้นหาความถนัดของตนเองเพื่อต่อยอดความถนัดต่อไป  นักเรียนสามารถเลือกร่วมกิจกรรมหลังเวลาเรียน ระหว่างเวลา15.00 น - 16.00 น

After School Clubs

ตารางกิจกรรม After School Clubs

กิจกรรม

ผู้สอน

ภาษาที่เรียน

ระดับชั้น

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา 

Peppa Pig 1

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา : 15:00 - 16:00 น.

Cooking

English Teacher

สถาบัน Cuki Tots

Eng

Eng

Nursery - K.3

 • เรียนภาษาอังกฤษผ่านหนังสือนิทาน Peppa Pig สนุกกับกิจกรรม

วันจันทร์ (Monday)

K.1 - K.3

 • เคลื่อนไหว  ร้องเพลงภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ คำศัพท์ต่างๆ ผ่านเพลงและกิจกรรม

13 ครั้ง

5,400 บาท/เทอม

 • ฝึกทักษะการพูดการฟังภาษาอังกฤษและปฏิบัติตามขั้นตอน รวมถึงเรียนรู้ คำศัพท์ เรียนรู้ทักษะการชั่ง ตวง วัตถุดิบ และสังเกตการเปลี่ยนแปลง

* (งดรับสมัครนักเรียนแพ้อาหาร)

13 ครั้ง

6,700 บาท/เทอม

วันอังคาร (Tuesday)

กิจกรรม

ผู้สอน

ภาษาที่เรียน

ระดับชั้น

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน

ราคา

Fun English

Fun English

English Teacher

English Teacher

Eng

Eng

Nursery - K.1

 • ฝึก Conversation การฟังและการพูดผ่านการทำกิจกรรมทั้งร้องเพลง ฟังนิทาน และเล่นเกมส์ที่สนุกสนาน

K.2 - K.3

13 ครั้ง

5,400 บาท/เทอม

 • ฝึก Conversation การฟังและการพูดผ่านการทำกิจกรรมทั้งร้องเพลง ฟังนิทาน เล่นเกมส์ที่สนุกสนาน และทำใบงาน

13 ครั้ง

5,400 บาท/เทอม

วันพุธ (Wednesday)

กิจกรรม

ผู้สอน

ภาษาที่เรียน

ระดับชั้น

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน

ราคา

เทควันโด

(สายเหลือง)

Ballet

(Beginner)

ครูจากสถาบัน

เทควันโดครูปลา

(ทีมชาติไทย)

 

 

ไทย

ไทย

สถาบัน

Dance Plus

K.2 - Grade 1

 • เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐาน และอยู่ในระดับสายเหลือง โดยการสอนมุ่งฝึกทักษะการป้องกันตัว ฝึกความอดทน ความพยายาม สมาธิ และรู้จักเคารพผู้อื่น นักเรียนจะสอบเลื่อนสายทุกปีการศึกษา

K.1 - K.3

12 ครั้ง

5,000บาท/เทอม

 • ฝึกสรีระร่างกายและเสริมบุคคลิกภาพโดยการเรียนเต้นบัลเล่ต์

 • สอนโดยคุณครูที่จบการเต้นบัลเล่ต์จากสถาบันการสอนบัลเล่ต์

12 ครั้ง

6,200 บาท/เทอม

ชุดราคา 600 บาท 

Fun Science

Eng

English Teacher

K.2 - K.3

 • สนุกสนานกับการทดลอง ฝึกการสังเกต วิเคราะห์และหาเหตุผลโดยเน้นการปฏิบัติจริง

12 ครั้ง

6,200 บาท/เทอม

วันพฤหัสบดี (Thursday)

กิจกรรม

ผู้สอน

ภาษาที่เรียน

ระดับชั้น

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน

ราคา

เทควันโด

(Beginner)

Ballet

(Advance)

ครูจากสถาบัน

เทควันโดครูปลา

(ทีมชาติไทย)

 

 

ไทย

ไทย

สถาบัน

Dance Plus

K.1 - K.3

 • หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐาน และยังไม่เคยสอบเลื่อนสาย โดยการสอนมุ่งฝึกทักษะการป้องกันตัว ดำเนินการสอนโดยผู้สอนทีมชาติและสอบเลื่อนสายทุกปีการศึกษา

K.2 - Grade 1

14 ครั้ง

5,800บาท/เทอม

 • ฝึกสรีระร่างกายและเสริมบุคคลิกภาพ เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานแล้ว

14 ครั้ง

7,200 บาท/เทอม

ชุด ราคา 600 บาท 

Cuki Tot

Eng

สถาบัน Cuki Tots

 

K.2 - K.3

 • สถาบัน Cuki Tots เป็นสถาบันสอนด้านกีฬาและฟุตบอล และเป็นสถาบันที่ได้รับความนิยมในโรงเรียนนานาชาติ และผู้ปกครองต่างชาติ เนื่องจากหลักสูตรเน้นการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนโดยโค๊ชที่ได้รับการรับรองจากองค์กร FA

14 ครั้ง

9,400 บาท/เทอม

วันศุกร์ (Friday)

กิจกรรม

ผู้สอน

ภาษาที่เรียน

ระดับชั้น

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน

ราคา

Little Artist

Steam

Robotics

English Teacher

ไทย

Eng

ครูจากสถาบัน TEDS PLAY

Nursery - K.1

 • ฝึกกระบวนการทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านงานประดิษฐ์ที่หลากหลายแขนงควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

K.3 - Grade 1

14 ครั้ง

7,200 บาท/เทอม

 • เรียนรู้ทักษะการสร้างเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ผ่านหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม พร้อมทั้งฝึกการออกแบบเพื่อเสริมสร้างด้านความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน

14 ครั้ง

9,400 บาท/เทอม

Fun Chinese

จีน

สถาบัน

Tanti Chinese

Language School

K.1 - K.3

 • สนุกสนานกับการฟัง ฝึกพูดภาษาจีนผ่านกิจกรรมสนุกสนาน เช่น ฟังนิทาน ร้องเพลงเล่นเกมส์และเขียนอักษรจีนอย่างง่าย

14 ครั้ง

5,800 บาท/เทอม

Fun English

Chinese

Fun Science

Coding / Robotics

Ballet

Taekwando

Cooking

Art

ผู้สอน:  English Teacher

ภาษาที่เรียน : English

ระดับชั้น : Nursery - K.3

ผู้สอน :

ภาษาที่เรียน : English

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

ผู้สอน :

ภาษาที่เรียน : English

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

ผู้สอน :

ภาษาที่เรียน : English

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

ผู้สอน :

ครูจากสถาบัน เทควันโดครูปลา

(ทีมชาติไทย)

ภาษาที่เรียน : ภาษาไทย

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

ผู้สอน :

สถาบัน Dance Plus

ภาษาที่เรียน : ภาษาไทย

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

ผู้สอน :

ภาษาที่เรียน : English

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

ผู้สอน :

ครูจากสถาบัน เทควันโดครูปลา

(ทีมชาติไทย)

ภาษาที่เรียน : ภาษาไทย

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

 • หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐาน และยังไม่เคยสอบเลื่อนสาย โดยการสอนมุ่งฝึกทักษะการป้องกันตัว ดำเนินการสอนโดยผู้สอนทีมชาติและสอบเลื่อนสายทุกปีการศึกษา

จำนวน :

ราคา :

ชุดราคา 600 บาท 

รายละเอียดกิจกรรม

ราคา :

ผู้สอน :

สถาบัน Dance Plus

ภาษาที่เรียน : ภาษาไทย

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

ผู้สอน :

สถาบัน Cuki Tots 

ภาษาที่เรียน : English

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

Little Artist

ผู้สอน :

ภาษาที่เรียน : English

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

Steam Robotics

ผู้สอน :

ครูจากสถาบัน TEDS PLAY

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

ภาษาที่เรียน : ภาษาไทย

Fun Chinese

ผู้สอน :

สถาบัน Tanti Chinese

Language School

ภาษาที่เรียน : จีน

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

รับจำนวน 20 คน

รับจำนวน 20 คน

Football Team

English Teacher

Eng

Grade 1

รับจำนวน 20 คน

 • เน้นการเล่นฟุตบอลแบบ Team Work เรียนรู้ทักษะต่างๆ ในการเล่นฟุตบอลเป็นทีม รู้จักความสามัคคี  การวางแผนในทีม และเข้าใจกติกาการแข่งขัน ตลอดจน เข้าใจถึงการแพ้ ชนะ และการให้อภัย 

13 ครั้ง

9,400 บาท/เทอม

Football Team

ผู้สอน :

ภาษาที่เรียน : English

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

รับจำนวน 20 คน

รับจำนวน 20 คน

รับจำนวน 20 คน

English Teacher

Eng

Grade 1

English

Interactive Club

 • สอนภาษาอังกฤษแบบ Phonic ใช้รูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยเรียนผ่าน Interactive Touch Screen ฝึกแยกแยะความแตกต่างของเสียง ,ฝึกการผสมคำ และการอ่านออกเสียงอย่างถูกวิธีพร้อมทั้งวางรากฐานด้านคำศัพท์และไวยากรณ์

13 ครั้ง

5,400 บาท/เทอม

English Interactive Club

ผู้สอน :

ภาษาที่เรียน : English

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

รับจำนวน 20 คน

รับจำนวน 20 คน

รับจำนวน 20 คน

รับจำนวน 20 คน

รับจำนวน 20 คน

รับจำนวน 20 คน

รับจำนวน 20 คน

รับจำนวน 20 คน

รับจำนวน 20 คน

อาหารเช้า/เย็น

ภาคเรียนที่ 1/2563  

อาหารเช้า 7:30-8:00 น. (หากนักเรียนมาหลังเวลานี้จะไม่ได้รับประทานเนื่องจากเข้าเเถวเวลา 8:15 น.)

รายละเอียดอื่นๆ 

หากนักเรียนไม่ได้ทานอาหารเนื่องจากมาไม่ตรงเวลาหรือหยุดเรียน จะไม่สามารถทานชดเชยหรือคืนเงินได้

เช้า: 3,900 บาท / เย็น: 3,900 บาท

ค่าบริการ (ชำระเป็นรายเทอม)

Nursery - K.3

Grade 1

เช้า: 4,500 บาท / เย็น 4,500 บาท

อาหารเช้า/เย็น

** รบกวนติดต่อที่ห้องธุรการ เพื่อสมัคร After School Clubs **

อาหารเย็น 16:00 น.

สมัครภายในกำหนด วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน  นักเรียนจะรับบริการในวันเเรกของการเปิดเทอม

สมัครหลังกำหนด นักเรียนจะรับบริการในสัปดาห์ถัดไป

งดให้บริการนักเรียนที่มีอาการแพ้อาหาร

ดูแลหลังเวลาเรียน

เวลา 16:30 น. - 17:30 น.

รายวัน: ชั่วโมงละ 100 บาท ต่อวัน

รายเดือน: 1,600 บาท ต่อเดือน (กรณีนักเรียนหยุดไม่สามารถชดเชยหรือคืนเงินได้)

หลังเวลา 17:30 (แต่ไม่เกิน 18:00) คิดเพิ่ม 100 บาท

รายเดือน: 1,600 บาท ต่อเดือน

(กรณีนักเรียนหยุดไม่สามารถชดเชยหรือคืนเงินได้)

การสมัคร Club เพิ่มเติมถึงสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนที่ 1

ด้วยบางกิจกรรมจะสิ้นสุดก่อนปิดภาคเรียน เพื่อความต่อเนื่องของกิจกรรมผู้ปกครองสามารถสมัครเพิ่มเติม 

ภายในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 (ผ่านระบบออนไลน์)

วัน

กิจกรรม

วันสุดท้ายของการเรียนที่ผู้ปกครองสมัครไว้

จำนวน

สมัครเรียนเพิ่มถึงสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนที่ 1

ราคา

จันทร์

Peppa Pig 1

Cooking 

* (งดรับสมัครนักเรียนแพ้อาหาร)

19 ต.ค.63

พุธ

Fun Science

เทควันโด

(สายเหลือง)

23 ก.ย.63

1 ครั้ง

5 ครั้ง

26 ต.ค. 63

28 ต.ค.63

450

2,100

550

2,600

พฤหัสบดี

Ballet (Advance)

เทควันโด (Beginner)

Cuki Tots

1 ต.ค 63

4 ครั้ง

29 ต.ค.63

1,650

2,100

2,700

ศุกร์

STEAM Robotics

Little Artist

Fun Chinese

9 ต.ค 63

2 ครั้ง

30 ต.ค.63

1,050

1,350

850

 • K.2​
 • Grade 1​
 • K.1​
 • K.3
 • Nursery

สมัครเรียน After Shool Club

ด้วยบางกิจกรรมจะสิ้นสุดก่อนปิดภาคเรียน เพื่อความต่อเนื่องของกิจกรรมผู้ปกครองสามารถสมัครเพิ่มเติม 

ภายในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

(ผ่านระบบออนไลน์)

19 ต.ค.63

1 ครั้ง

26 ต.ค. 63

23 ก.ย.63

5 ครั้ง

28 ต.ค.63

1 ต.ค 63

4 ครั้ง

29 ต.ค.63

1 ต.ค 63

4 ครั้ง

29 ต.ค.63

9 ต.ค 63

2 ครั้ง

30 ต.ค.63

9 ต.ค 63

2 ครั้ง

30 ต.ค.63

โรงเรียนอันวิดา | เปิดสอนหลักสูตรเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา

โรงเรียนอันวิดา

59/843 เมืองทองธานี โครงการ 1 ซอย 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2020 Anvida School.​​

ติดตามเราได้ที่

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN  by

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

ติดต่อเรา คลิกเลย!

ติดต่อเรา คลิกเลย !