กิจกรรมหลังเวลาเรียนมีวัตถุเพื่อช่วยให้นักเรียนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ค้นพบสิ่งที่ตนเองรักและค้นหาความถนัดของตนเองเพื่อต่อยอดความถนัดต่อไป  นักเรียนสามารถเลือกร่วมกิจกรรมหลังเวลาเรียน ระหว่างเวลา15.00 น - 16.00 น

After School Clubs

ตารางกิจกรรม After School Clubs

กิจกรรม

ผู้สอน

ภาษาที่เรียน

ระดับชั้น

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา 

Peppa Pig 2

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 15:00 - 16:00 น.

Cooking

English Teacher

English Teacher

Eng

Eng

Nursery - K.3

 • เรียนภาษาอังกฤษผ่านหนังสือนิทาน Peppa Pig สนุกกับกิจกรรม

วันจันทร์ (Monday)

K.1 - K.3

 • เคลื่อนไหว  ร้องเพลง และเรียนรู้ คำศัพท์ต่างๆ  ผ่านกิจกรรม และทำใบงานโดยการระบายสีและฝึกพูดประโยคจากใบงาน

10 ครั้ง

4,200 บาท/เทอม

 • ฝึกทักษะการพูดการฟังภาษาอังกฤษผ่านการทำอาหาร เรียนรู้คำศัพท์

ลงทะเบียน

* (งดรับสมัครนักเรียนแพ้อาหาร)

 • ฝึกทักษะการชั่ง ตวง รู้จักชื่อวัตถุดิบ และสังเกตการเปลี่ยนแปลง ด้านวิทยาศาสตร์

10 ครั้ง

5,200 บาท/เทอม

วันอังคาร (Tuesday)

กิจกรรม

ผู้สอน

ภาษาที่เรียน

ระดับชั้น

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน

ราคา

Fun English

Fun English

English Teacher

English Teacher

Eng

Eng

Nursery - K.1

 • ฝึก Conversation การฟังและการพูดผ่านการทำกิจกรรมทั้งร้องเพลง ฟังนิทาน และเล่นเกมส์ที่สนุกสนาน

K.2 - K.3

11 ครั้ง

4,600 บาท/เทอม

 • ฝึก Conversation การฟังและการพูดผ่านการทำกิจกรรมทั้งร้องเพลง ฟังนิทาน เล่นเกมส์ที่สนุกสนาน และทำใบงาน

ลงทะเบียน

11 ครั้ง

4,600 บาท/เทอม

วันพุธ (Wednesday)

กิจกรรม

ผู้สอน

ภาษาที่เรียน

ระดับชั้น

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน

ราคา

เทควันโด

(สายเหลือง)

Ballet

(Beginner)

สถาบัน ฟอร์จูน

เทควันโด คลับ

(ทีมชาติไทย)

 

 

ไทย

ไทย

สถาบัน

Dance Plus

K.1 - K.3

 • เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐาน และอยู่ในระดับสายเหลือง โดยการสอนมุ่งฝึกทักษะการป้องกันตัว ฝึกความอดทน ความพยายาม สมาธิ และรู้จักเคารพผู้อื่น นักเรียนจะสอบเลื่อนสายทุกปีการศึกษา

K.1 - K.3

12 ครั้ง

5,000บาท/เทอม

 • ฝึกสรีระร่างกายและเสริมบุคคลิกภาพ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่เคยมีพื้นฐาน

ลงทะเบียน

12 ครั้ง

6,200 บาท/เทอม

*ต้องการสั่งซื้อชุด ราคา 600 บาท 

Fun Science

Eng

English Teacher

K.2 - K.3

 • ฝึกการสังเกต วิเคราะห์และหาเหตุผล สนุกสนานกับการทดลอง โดยเน้นการปฏิบัติจริง

12 ครั้ง

6,200 บาท/เทอม

วันพฤหัสบดี (Thursday)

กิจกรรม

ผู้สอน

ภาษาที่เรียน

ระดับชั้น

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน

ราคา

เทควันโด

(สายเหลือง)

Ballet

(Advance)

สถาบัน ฟอร์จูน

เทควันโด คลับ

(ทีมชาติไทย)

 

 

ไทย

ไทย

สถาบัน

Dance Plus

K.1 - K.3

 • การสอนมุ่งฝึกการทรงตัว ฝึกปฏิบัติตามคำสั่ง และฝึกทักษะ การป้องกันตัว เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่มี   

     พื้นฐาน และยังไม่เคยสอบเลื่อนสาย

K.1 - K.3

12 ครั้ง

5,000บาท/เทอม

 • ฝึกสรีระร่างกายและเสริมบุคคลิกภาพ เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานแล้ว

ลงทะเบียน

12 ครั้ง

6,200 บาท/เทอม

*ต้องการสั่งซื้อชุด ราคา 600 บาท 

Cuki Tot

Eng

สถาบัน Cuki Tots

Coach Scott

K.2 - K.3

 • สถาบัน Cuki Tots เป็นสถาบันสอนการเล่นฟุตบอล เป็นสถาบันที่ได้รับความนิยมในโรงเรียนนานาชาติ และผู้ปกครองต่างชาติ โดยหลักสูตร
  เน้นการฝึกทักษะด้านการเคลื่อนไหว และกติกาการเล่นฟุตบอลเบื้องต้น ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน โดยโค๊ชที่ได้รับการรับรองจากองค์กร FA

12 ครั้ง

8,100 บาท/เทอม

วันศุกร์ (Friday)

กิจกรรม

ผู้สอน

ภาษาที่เรียน

ระดับชั้น

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน

ราคา

Little Artist

Jumping Clay

English Teacher

ไทย

Eng

สถาบัน

Dance Plus

Nursery - K.1

 • ฝึกกระบวนการทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านงานประดิษฐ์ที่หลากหลายแขนงควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

K.2 - K.3

13 ครั้ง

6,700 บาท/เทอม

 • พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และฝึกการทำงานของประสาทสัมผัสตาและมือโดยใช้จินตนาการในการปั้นชิ้นงาน  ให้เกิดความภาคภูมิใจ

ลงทะเบียน

12 ครั้ง

6,700 บาท/เทอม

Fun Chinese

จีน

สถาบัน

Tanti Chinese

Language School

K.1 - K.3

 • ฝึกทักษะการ อ่าน พูด เขียนภาษาจีนผ่านกิจกรรม เช่น ฟังนิทาน ร้องเพลง เล่นเกมส์และเขียนอักษรจีน

13 ครั้ง

5,400 บาท/เทอม

* 1. สัปดาห์ที่มีความจำเป็นต้องยกเลิก Clubs จะมีการสอนชดเชย จึงทำให้วันสุดท้ายของการเรียน Clubs อาจมีการเปลี่ยนแปลง

* 2. เมื่อสมัคร และชำระเงินแล้วไม่สามารถเรียกค่าเรียนที่ชำระแล้วคืนได้

 

Fun English

Chinese

Fun Science

Dance

Ballet

Taekwando

Cooking

Art

ผู้สอน:  English Teacher

ภาษาที่เรียน : English

ระดับชั้น : Nursery - K.3

ผู้สอน :

ภาษาที่เรียน : English

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

ผู้สอน :

ภาษาที่เรียน : English

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

ผู้สอน :

ภาษาที่เรียน : English

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

ผู้สอน :

สถาบัน ฟอร์จูนเทควันโด คลับ

(ทีมชาติไทย)

ภาษาที่เรียน : ภาษาไทย

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

ผู้สอน :

สถาบัน Dance Plus

ภาษาที่เรียน : ภาษาไทย

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

ผู้สอน :

ภาษาที่เรียน : English

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

ผู้สอน :

สถาบัน ฟอร์จูน เทควันโด คลับ

(ทีมชาติไทย)

ภาษาที่เรียน : ภาษาไทย

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

 • การสอนมุ่งฝึกการทรงตัว ฝึกปฏิบัติตามคำสั่ง และฝึกทักษะ การป้องกันตัว เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่มี พื้นฐาน และยังไม่เคยสอบเลื่อนสาย

จำนวน :

ราคา :

*ต้องการสั่งซื้อชุดราคา 600 บาท 

โรงเรียนอันวิดา | เปิดสอนหลักสูตรเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา

โรงเรียนอันวิดา

59/843 เมืองทองธานี โครงการ 1 ซอย 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

แฟกซ์ : 02-574-5093

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2020 Anvida School.​​

ติดตามเราได้ที่

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN  by

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

ติดต่อเรา คลิกเลย!

ติดต่อเรา คลิกเลย !