กิจกรรมหลังเวลาเรียนมีวัตถุเพื่อช่วยให้นักเรียนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ค้นพบสิ่งที่ตนเองรักและค้นหาความถนัดของตนเองเพื่อต่อยอดความถนัดต่อไป  นักเรียนสามารถเลือกร่วมกิจกรรมหลังเวลาเรียน ระหว่างเวลา15.00 น - 16.00 น

After School Clubs

ตารางกิจกรรม After School Clubs

กิจกรรม

ผู้สอน

ภาษาที่เรียน

ระดับชั้น

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา 

Peppa Pig 2

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:00 - 16:00 น.

Cooking

English Teacher

Eng

Eng

Nursery - K.3

 • เรียนภาษาอังกฤษผ่านหนังสือนิทาน Peppa Pig สนุกกับกิจกรรม

วันจันทร์ (Monday)

K.1 - K.3

 • เคลื่อนไหว  ร้องเพลงภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ คำศัพท์ต่างๆ ผ่านเพลงและกิจกรรม

13 ครั้ง

5,400 บาท/เทอม

 • ฝึกทักษะการพูดการฟังภาษาอังกฤษและปฏิบัติตามขั้นตอน รวมถึงเรียนรู้ คำศัพท์ เรียนรู้ทักษะการชั่ง ตวง วัตถุดิบ และสังเกตการเปลี่ยนแปลง

* (งดรับสมัครนักเรียนแพ้อาหาร)

13 ครั้ง

6,700 บาท/เทอม

วันอังคาร (Tuesday)

กิจกรรม

ผู้สอน

ภาษาที่เรียน

ระดับชั้น

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน

ราคา

Fun English

Fun English

English Teacher

English Teacher

Eng

Eng

Nursery - K.1

 • ฝึก Conversation ทั้งการฟังและการพูดผ่านการทำกิจกรรมทั้งร้องเพลง ฟังนิทาน และเล่นเกมส์ร่วมกับครูต่างชาติ

K.2 - K.3

14 ครั้ง

5,800 บาท/เทอม

 • ฝึก Conversation การฟังและการพูดผ่านการทำกิจกรรมทั้งร้องเพลง ฟังนิทาน เล่นเกมส์ร่วมกับครูต่างชาติ

14 ครั้ง

5,800 บาท/เทอม

วันพุธ (Wednesday)

กิจกรรม

ผู้สอน

ภาษาที่เรียน

ระดับชั้น

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน

ราคา

เทควันโด

(สายเหลือง)

Ballet

(Beginner)

ครูจากสถาบัน

เทควันโดครูปลา

(ทีมชาติไทย)

 

 

ไทย

ไทย

สถาบัน

Dance Plus

K.2 - Grade 1

 • เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐาน และอยู่ในระดับสายเหลือง โดยการสอนมุ่งฝึกทักษะการป้องกันตัว ดำเนินการสอนโดยผู้สอนทีมชาติ และสอบเลื่อนสายทุกปีการศึกษา

K.1 - K.3

14 ครั้ง

5,800บาท/เทอม

 • ฝึกสรีระร่างกายและเสริมบุคคลิกภาพโดยการเรียนเต้นบัลเล่ต์

 • สอนโดยคุณครูที่จบการเต้นบัลเล่ต์จากสถาบันการสอนบัลเล่ต์

14 ครั้ง

7,200 บาท/เทอม

ชุดราคา 600 บาท 

Fun Science

Eng

English Teacher

K.2 - K.3

 • สนุกสนานกับการทดลอง ฝึกการสังเกต วิเคราะห์และหาเหตุผลโดยเน้นการปฏิบัติจริง

14 ครั้ง

7,200 บาท/เทอม

วันพฤหัสบดี (Thursday)

กิจกรรม

ผู้สอน

ภาษาที่เรียน

ระดับชั้น

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน

ราคา

เทควันโด

(Beginner)

Ballet

(Advance)

ครูจากสถาบัน

เทควันโดครูปลา

(ทีมชาติไทย)

 

 

ไทย

ไทย

สถาบัน

Dance Plus

K.1 - K.3

 • หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐาน และยังไม่เคยสอบเลื่อนสาย โดยการสอนมุ่งฝึกทักษะการป้องกันตัว ดำเนินการสอนโดยผู้สอนทีมชาติและสอบเลื่อนสายทุกปีการศึกษา

K.2 - Grade 1

12 ครั้ง

5,000บาท/เทอม

 • ฝึกสรีระร่างกายและเสริมบุคลลิกภาพโดยการเรียนเต้นบัลเล่ห์ สอนโดยคุณครูที่จบการเต้นบัลเล่ห์จากสถาบันการสอนบัลเล่ห์

12 ครั้ง

6,200 บาท/เทอม

ชุด ราคา 600 บาท 

Cuki Tot

Eng

สถาบัน Cuki Tots

 

K.2 - Grade 1

 • สถาบัน Cuki Tots เป็นสถาบันสอนด้านกีฬาและฟุตบอล และเป็นสถาบันที่ได้รับความนิยมในโรงเรียนนานาชาติ และผู้ปกครองต่างชาติ เนื่องจากหลักสูตรเน้นการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนโดยโค๊ชที่ได้รับการรับรองจากองค์กร FA

12 ครั้ง

8,000 บาท/เทอม

วันศุกร์ (Friday)

กิจกรรม

ผู้สอน

ภาษาที่เรียน

ระดับชั้น

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน

ราคา

Little Artist

Steam

Robotics

English Teacher

ไทย

Eng

ครูจากสถาบัน TEDS PLAY

Nursery - K.1

 • ฝึกทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านงานประดิษฐ์ที่หลากหลายแขนงควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

K.3 - Grade 1

11 ครั้ง

5,700 บาท/เทอม

 • เรียนรู้ทักษะการสร้างเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ผ่านหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม พร้อมทั้งฝึกการออกแบบเพื่อเสริมสร้างด้านความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน

11 ครั้ง

7,400 บาท/เทอม

Fun Chinese

จีน

สถาบัน

Tanti Chinese

Language School

K.1 - K.3

 • สนุกสนานกับการฟัง ฝึกพูดภาษาจีนผ่านกิจกรรมสนุกสนาน เช่น ฟังนิทาน ร้องเพลงเล่นเกมส์และเขียนอักษรจีนอย่างง่าย

11 ครั้ง

4,600 บาท/เทอม

Fun English

Chinese

Fun Science

Coding / Robotics

Ballet

Taekwando

Cooking

Art

ผู้สอน:  English Teacher

ภาษาที่เรียน : English

ระดับชั้น : Nursery - K.3

ผู้สอน :

ภาษาที่เรียน : English

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

ผู้สอน :

ภาษาที่เรียน : English

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

ผู้สอน :

ภาษาที่เรียน : English

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

ผู้สอน :

ครูจากสถาบัน เทควันโดครูปลา

(ทีมชาติไทย)

ภาษาที่เรียน : ภาษาไทย

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

ผู้สอน :

สถาบัน Dance Plus

ภาษาที่เรียน : ภาษาไทย

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

ผู้สอน :

ภาษาที่เรียน : English

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

ผู้สอน :

ครูจากสถาบัน เทควันโดครูปลา

(ทีมชาติไทย)

ภาษาที่เรียน : ภาษาไทย

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

 • หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐาน และยังไม่เคยสอบเลื่อนสาย โดยการสอนมุ่งฝึกทักษะการป้องกันตัว ดำเนินการสอนโดยผู้สอนทีมชาติและสอบเลื่อนสายทุกปีการศึกษา

จำนวน :

ราคา :

ชุดราคา 600 บาท 

รายละเอียดกิจกรรม

ราคา :

ผู้สอน :

สถาบัน Dance Plus

ภาษาที่เรียน : ภาษาไทย

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

ผู้สอน :

สถาบัน Cuki Tots 

ภาษาที่เรียน : English

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

Little Artist

ผู้สอน :

ภาษาที่เรียน : English

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

Steam Robotics

ผู้สอน :

ครูจากสถาบัน TEDS PLAY

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

ภาษาที่เรียน : ภาษาไทย

Fun Chinese

ผู้สอน :

สถาบัน Tanti Chinese

Language School

ภาษาที่เรียน : จีน

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

รับจำนวน 20 คน

รับจำนวน 20 คน

English Teacher

รับจำนวน 20 คน

รับจำนวน 20 คน

English Teacher

Eng

Grade 1

English

Interactive Club

 • สอนภาษาอังกฤษแบบ Phonic ใช้รูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยเรียนผ่าน Interactive Touch Screen ฝึกแยกแยะความแตกต่างของเสียง ,ฝึกการผสมคำ และการอ่านออกเสียงอย่างถูกวิธีพร้อมทั้งวางรากฐานด้านคำศัพท์และไวยากรณ์

14 ครั้ง

5,800 บาท/เทอม

English Interactive Club

ผู้สอน :

ภาษาที่เรียน : English

ระดับชั้น :

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน :

ราคา :

รับจำนวน 20 คน

รับจำนวน 20 คน

รับจำนวน 20 คน

รับจำนวน 20 คน

รับจำนวน 20 คน

รับจำนวน 20 คน

รับจำนวน 20 คน

รับจำนวน 20 คน

รับจำนวน 20 คน

อาหารเช้า/เย็น

ภาคเรียนที่ 2/2563  

อาหารเช้า 7:30-8:00 น. (หากนักเรียนมาหลังเวลานี้จะไม่ได้รับประทานเนื่องจากเข้าเเถวเวลา 8:15 น.)

รายละเอียดอื่นๆ 

หากนักเรียนไม่ได้ทานอาหารเนื่องจากมาไม่ตรงเวลาหรือหยุดเรียน จะไม่สามารถทานชดเชยหรือคืนเงินได้

เช้า: 3,900 บาท / เย็น: 3,900 บาท

ค่าบริการ (ชำระเป็นรายเทอม)

Nursery - K.3

Grade 1

เช้า: 4,500 บาท / เย็น 4,500 บาท

อาหารเช้า/เย็น

อาหารเย็น 16:00 น.

สมัครภายในกำหนด วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนจะรับบริการในวันเเรกของการเปิดเทอม

สมัครหลังกำหนด นักเรียนจะรับบริการในสัปดาห์ถัดไป

งดให้บริการนักเรียนที่มีอาการแพ้อาหาร

รายเดือน: 1,600 บาท ต่อเดือน

(กรณีนักเรียนหยุดไม่สามารถชดเชยหรือคืนเงินได้)

* ต้องเรียนครบ 2 คอร์ส จึงจะสมัครเรียน Advance ได้

ผู้ปกครองรับทราบดังนี้

1. สัปดาห์ที่มีความจำเป็นต้องยกเลิก Clubs ทางโรงเรียนจะทำการคืนเงินให้

2. เมื่อสมัครและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือคืนเงินได้ทุกกรณี

 • K.1​
 • K.2​
 • Grade 1​
 • K.3
 • Nursery

สมัครเรียน After Shool Club

13 ครั้ง

* ต้องผ่านการเรียน Basic ครบ 2 คอร์ส ก่อนจึงจะสมัครเรียนได้

รับจำนวน 20 คน

โรงเรียนอันวิดา | เปิดสอนหลักสูตรเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา

โรงเรียนอันวิดา

59/843 เมืองทองธานี โครงการ 1 ซอย 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2020 Anvida School.​​

ติดตามเราได้ที่

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN  by

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

ติดต่อเรา คลิกเลย!

ติดต่อเรา คลิกเลย !

เนอสเซอรี่ นนทบุรี ,โรงเรียนเตรียมอนุบาล ,โรงเรียนอนุบาลแถวแจ้งวัฒนะ ,Nonthaburi Primary School,Kindergarten chaengwattana ,อนุบาล นนทบุรี ,โรงเรียนประถม นนทบุรี,โรงเรียนอนุบาลแถวนนทบุรี ,โรงเรียนนานาชาติ นนทบุรี,โรงเรียนเอกชนนนทบุรี ,Daycare,Baby Daycare,Daycare School,Mini english program,Nuersery chaengwattana,Kindergarten in Nonthaburi,Nonthaburi Private School,Nonthaburi International School,เนอส์เซอรี่ ,เนอสเซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก,เนอสเซอรี่ แจ้งวัฒนะ,รับดูแลเด็ก,รับเลี้ยงเด็ก ,เตรียมอนุบาล นนทบุรี,โรงเรียนเนอสเซอรี่,โรงเรียนรับเลี้ยงเด็ก,โรงเรียนเตรียมอนุบาล,สถานรับเลี้ยงเด็ก,เด็กก่อนวัยเรียน,รับเลี้ยงเด็ก 1 ขวบ,รับเลี้ยงเด็ก 2 ขวบ ,เสริมทักษะเด็กเล็ก

โรงเรียนอนุบาลแถวแจ้งวัฒนะ​