ระเบียบการ

ภาคการศึกษา

โรงเรียนมี 2 ภาคการศึกษาดังนี้

  • ภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม – กันยายน

  • ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม

ตารางแสดงระดับ ชั้น อายุ และอัตราส่วน

ระดับชั้น

Nursery

K1

K2

K3

G1

 G2

G3

 G4

G5

 G6

 

 

อายุ

2 ปี

3 ปี

4 ปี

5 ปี

6 ปี

7 ปี

8 ปี

9 ปี

10 ปี

11 ปี

 

8:15 – 2:30 น.

8:15 – 2:30 น.

8:15 – 3:00 น.

8:15 – 3:00 น.

8:15 – 3:00 น.

8:15 – 3:00 น.

8:15 – 3:00 น.

8:15 – 3:00 น.

8:15 – 3:00 น.

8:15 – 3:00 น.

 

เวลาเรียน

ครู 3 / นร. 21
ครู 2 / นร. 25
ครู 2 / นร. 25
ครู 2 / นร. 25
ครู 2 / นร. 30
ครู 1 / นร. 30
ครู 1 / นร. 30
ครู 1 / นร. 30
ครู 1 / นร. 30
ครู 1 / นร. 30

อัตราส่วน

เนื่องจากในแต่ละภาคปีการศึกษาทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนจำนวนจำกัด ผู้ปกครองสามารถสมัครที่เรียนล่วงหน้าโดยมีขั้นตอนดังนี้
1.  โทรนัดเพื่อจองรอบเข้าชมโรงเรียน
2.  ในวันที่เยี่ยมชมโรงเรียน ผู้ปกครองสอบถามและเข้าใจในหลักสูตรและระเบียบต่างๆโดยนำนักเรียนมาด้วย
3. ดาวโหลดใบสมัครจากหน้าเวปไซต์  

กรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน และชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
หลักฐานการสมัครดังนี้
* บัตรประชาชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง                                       
* ทะเบียนบ้าน บิดา มารดา นักเรียน                                           
* สูติบัตร                                                                       
* รูปถ่ายบิดามารดาผู้ปกครองที่มารับส่งขนาด                     
* รูปถ่ายนักเรียนขนาด                                                      
* สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพการฉีดวัคซีน                          
* หลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุลบิดามารดานักเรียน          
* ทะเบียนสมรส                                                                  
* กรณีหย่าร้างให้แนบเอกสารสิทธิ์การเลี้ยงดูบุตรตามคำสั่งศาล         
4. จัดซื้อชุดนักเรียน
5. เมื่อสมัครเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
- บัตรผ่านเข้าออกประตูโรงเรียน 1 ใบ

การสมัครเรียน

สำเนา 1 ชุด
สำเนา 1 ชุด
สำเนา 1 ชุด
1 นิ้ว 2 รูป
1 นิ้ว 6 รูป
สำเนา 1 ชุด
สำเนา 1 ชุด
สำเนา 1 ชุด
สำเนา 1 ชุด

วิธีชำระค่าธรรมเนียมการเรียน:

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า :  K-Plus / บัตรเครดิต / นำใบ Pay in ไปชำระที่ธนาคาร
ค่าธรรมเนียมการเรียน : บัตรเครดิต / นำใบ Pay in ไปชำระที่ธนาคาร

บริการอื่นๆ :

อาหารเช้า

เวลา

7:30

ค่าบริการ (บาท)

3,800/เทอม

อาหารเย็น

4:00

3,800/เทอม

ดูแลล่วงเวลา

4:30-5.30

100/วัน หรือ 1,400/เดือน
รับหลังเวลา 5:30 ชำระเพิ่ม 100/วัน

รถโรงเรียน

3:00 และ 4:00

ชำระเป็นเทอม ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง

นัดเข้าชมโรงเรียน:

เนื่องจากในแต่ละวันมีผู้เข้าชมโรงเรียนเป็นจำนวนมาก และเพื่อการดูแลที่ทั่วถึงทางโรงเรียนจึงขอแบ่งการเข้าชมเป็น 2 รอบเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง

วัน : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

เวลา : รอบที่ 1      เวลา 9.00 น 
        รอบที่ 2     เวลา 10.00 น

งดชมนอกเวลาข้างต้นเนื่องจากนักเรียนอยู่ระหว่างรับประทานอาหารและหลับพักผ่อน ทำให้ไม่สามารถเห็นห้องเรียนและการเรียนการสอนจึงขออภัยมา ณ ที่นี้

เนื่องจากในแต่ละภาคปีการศึกษาทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนจำนวนจำกัด ผู้ปกครองสามารถสมัครที่เรียนล่วงหน้าโดยมีขั้นตอนดังนี้
1.  โทรนัดเพื่อจองรอบเข้าชมโรงเรียน
2.  ในวันที่เยี่ยมชมโรงเรียน ผู้ปกครองสอบถามและเข้าใจในหลักสูตรและระเบียบต่างๆโดยนำนักเรียนมาด้วย
3. ดาวโหลดใบสมัครจากหน้าเวปไซต์  

 กรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน และชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
หลักฐานการสมัครดังนี้
* บัตรประชาชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง สำเนา 1 ชุด 

* ทะเบียนบ้าน บิดา มารดา นักเรียน  สำเนา 1 ชุด       

* สูติบัตร  สำเนา 1 ชุด                                      

* รูปถ่ายบิดามารดาผู้ปกครองที่มารับส่งขนาด 1 นิ้ว 2 รูป                    
* รูปถ่ายนักเรียนขนาด  1 นิ้ว 6 รูป                          * สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพการฉีดวัคซีน สำเนา 1 ชุด  * หลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุลบิดามารดานักเรียน สำเนา 1 ชุด          
* ทะเบียนสมรส สำเนา 1 ชุด                                  * กรณีหย่าร้างให้แนบเอกสารสิทธิ์การเลี้ยงดูบุตรตามคำสั่งศาล         
4. จัดซื้อชุดนักเรียน
5. เมื่อสมัครเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
- บัตรผ่านเข้าออกประตูโรงเรียน 1 ใบ

Daycare 

1-3ปี 

7:30-17:30น. 

ครู3/นร.20 

โรงเรียนอันวิดา | เปิดสอนหลักสูตรเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา

โรงเรียนอันวิดา

59/843 เมืองทองธานี โครงการ 1 ซอย 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2020 Anvida School.​​

ติดตามเราได้ที่

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN  by

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

ติดต่อเรา คลิกเลย!

ติดต่อเรา คลิกเลย !

โรงเรียนอนุบาลแถวแจ้งวัฒนะ​