หลักสูตรและระเบียบการอันวิดา EP and Mini EP

โรงเรียนอนุบาลอันวิดาเกิดขึ้นจากความประสงค์ที่จะยกระดับมาตรฐานของการศึกษาแนวใหม่โดยบูรณาการการเรียนรู้สู่ชีวิต เป็นการออกแบบและการจัดแนวทางกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งได้ผสมผสานการเรียนรู้วิชา(IQ) เพื่อเตรียมความพร้อมในระดับประถมศึกษาและการเรียนรู้ชีวิต(EQ) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต เช่นการเข้าใจตนเองและ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม  ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกสาขาวิชาเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อที่เด็กสนใจเน้นการเรียนการสอนด้วยวิธีปฏิบัติและประสบการณ์จริงโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนซึ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านทั้งด้านวิชาการ สังคม ร่างกาย อารมณ์และ วัฒนธรรม

หลักสูตร Mini English Program

ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

เรียนภาษาอังกฤษ 3 วันต่อสัปดาห์วันละ 30 นาที (เรียน 2 วัน กับครูต่างชาติและ 1 วันกับครูไทย)

วิชาที่เรียน คือ เลข ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์  ดนตรี พละ ศิลปะ และ เชาว์ปัญญา

ฝึกการกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นในกิจกรรม Circle Time โดยสนทนาเกี่ยวกับ “หัวข้อการเรียนรู้”

ในระดับชั้น อ.3 ฝึกทำข้อสอบวิชาเชาว์ปัญญาโดยซ้อมการนั่งสอบในสภาพแวดล้อมห้องสอบจริง

หลักสูตร English Program

ใช้หลักสูตร UK Curriculum และหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

มาตราฐานสอบวัดผลภาษาอังกฤษโดย Cambridge, UK

ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ใช้ภาษาอังกฤษ 50% ของคาบเรียนโดยครูเจ้าของภาษา เช่น

Math English Science

วิชาการที่เป็นภาษาไทยมีคาบชั่วโมงเรียนเทียบเท่าหลักสูตรสามัญ  โดยเน้นวิชาที่นักเรียนต้องนำไปสอบเข้าประถม 1 และมัธยม 1

กิจกรรมต่างๆเน้นทักษะการทำงานจริง

ใช้ภาษาอังกฤษ 50% ของคาบเรียนโดยครูเจ้าของภาษา เช่น Math, English, Science

วิชาการที่เป็นภาษาไทยมีคาบชั่วโมงเรียนเทียบเท่าหลักสูตรสามัญ  โดยเน้นวิชาที่นักเรียนต้องนำไปสอบเข้าประถม 1 และมัธยม 1

โรงเรียนอันวิดา | เปิดสอนหลักสูตรเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา

โรงเรียนอันวิดา

59/843 เมืองทองธานี โครงการ 1 ซอย 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2020 Anvida School.​​

ติดตามเราได้ที่

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN  by

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

ติดต่อเรา คลิกเลย!

ติดต่อเรา คลิกเลย !