หลักสูตรและระเบียบการอันวิดา EP and Mini EP

โรงเรียนอนุบาลอันวิดาเกิดขึ้นจากความประสงค์ที่จะยกระดับมาตรฐานของการศึกษาแนวใหม่โดยบูรณาการการเรียนรู้สู่ชีวิต เป็นการออกแบบและการจัดแนวทางกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งได้ผสมผสานการเรียนรู้วิชา(IQ) เพื่อเตรียมความพร้อมในระดับประถมศึกษาและการเรียนรู้ชีวิต(EQ) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต เช่นการเข้าใจตนเองและ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม  ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกสาขาวิชาเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อที่เด็กสนใจเน้นการเรียนการสอนด้วยวิธีปฏิบัติและประสบการณ์จริงโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนซึ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านทั้งด้านวิชาการ สังคม ร่างกาย อารมณ์และ วัฒนธรรม

หลักสูตร Mini English Program

ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

เรียนภาษาอังกฤษ 3 วันต่อสัปดาห์วันละ 30 นาที (เรียน 2 วัน กับครูต่างชาติและ 1 วันกับครูไทย)

วิชาที่เรียน คือ เลข ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์  ดนตรี พละ ศิลปะ และ เชาว์ปัญญา

ฝึกการกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นในกิจกรรม Circle Time โดยสนทนาเกี่ยวกับ “หัวข้อการเรียนรู้”

ในระดับชั้น อ.3 ฝึกทำข้อสอบวิชาเชาว์ปัญญาโดยซ้อมการนั่งสอบในสภาพแวดล้อมห้องสอบจริง

หลักสูตร English Program

ใช้หลักสูตร UK Curriculum และหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

มาตราฐานสอบวัดผลภาษาอังกฤษโดย Cambridge, UK

ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ใช้ภาษาอังกฤษ 50% ของคาบเรียนโดยครูเจ้าของภาษา เช่น

Math English Science

วิชาการที่เป็นภาษาไทยมีคาบชั่วโมงเรียนเทียบเท่าหลักสูตรสามัญ  โดยเน้นวิชาที่นักเรียนต้องนำไปสอบเข้าประถม 1 และมัธยม 1

กิจกรรมต่างๆเน้นทักษะการทำงานจริง

ใช้ภาษาอังกฤษ 50% ของคาบเรียนโดยครูเจ้าของภาษา เช่น Math, English, Science

วิชาการที่เป็นภาษาไทยมีคาบชั่วโมงเรียนเทียบเท่าหลักสูตรสามัญ  โดยเน้นวิชาที่นักเรียนต้องนำไปสอบเข้าประถม 1 และมัธยม 1

โรงเรียนอันวิดา | เปิดสอนหลักสูตรเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา

โรงเรียนอันวิดา

59/843 เมืองทองธานี โครงการ 1 ซอย 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2020 Anvida School.​​

ติดตามเราได้ที่

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN  by

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

ติดต่อเรา คลิกเลย!

ติดต่อเรา คลิกเลย !

เนอสเซอรี่ นนทบุรี ,โรงเรียนเตรียมอนุบาล ,โรงเรียนอนุบาลแถวแจ้งวัฒนะ ,Nonthaburi Primary School,Kindergarten chaengwattana  ,อนุบาล นนทบุรี ,โรงเรียนประถม นนทบุรี,โรงเรียนอนุบาลแถวนนทบุรี ,โรงเรียนนานาชาติ นนทบุรี,โรงเรียนเอกชนนนทบุรี ,Daycare,Baby Daycare,Daycare School,Mini english program,Nuersery chaengwattana,Kindergarten in Nonthaburi,Nonthaburi Private School,Nonthaburi International School,เนอส์เซอรี่ ,เนอสเซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก,เนอสเซอรี่ แจ้งวัฒนะ,รับดูแลเด็ก,รับเลี้ยงเด็ก  ,เตรียมอนุบาล นนทบุรี,โรงเรียนเนอสเซอรี่,โรงเรียนรับเลี้ยงเด็ก,โรงเรียนเตรียมอนุบาล,สถานรับเลี้ยงเด็ก,เด็กก่อนวัยเรียน,รับเลี้ยงเด็ก 1 ขวบ,รับเลี้ยงเด็ก 2 ขวบ  ,เสริมทักษะเด็กเล็ก

โรงเรียนอนุบาลแถวแจ้งวัฒนะ​