หลักสูตรและระเบียบการอันวิดา EP and Mini EP

โรงเรียนอนุบาลอันวิดาเกิดขึ้นจากความประสงค์ที่จะยกระดับมาตรฐานของการศึกษาแนวใหม่โดยบูรณาการการเรียนรู้สู่ชีวิต เป็นการออกแบบและการจัดแนวทางกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งได้ผสมผสานการเรียนรู้วิชา(IQ) เพื่อเตรียมความพร้อมในระดับประถมศึกษาและการเรียนรู้ชีวิต(EQ) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต เช่นการเข้าใจตนเองและ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม  ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกสาขาวิชาเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อที่เด็กสนใจเน้นการเรียนการสอนด้วยวิธีปฏิบัติและประสบการณ์จริงโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนซึ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านทั้งด้านวิชาการ สังคม ร่างกาย อารมณ์และ วัฒนธรรม

หลักสูตร Mini English Program

ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

เรียนภาษาอังกฤษ 5 วันต่อสัปดาห์วันละ 30 นาที

วิชาที่เรียน คือ เลข ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์  ดนตรี พละ ศิลปะ และ เชาว์ปัญญา

ฝึกการกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นในกิจกรรม Circle Time โดยสนทนาเกี่ยวกับ “หัวข้อการเรียนรู้”

ในระดับชั้น อ.3 ฝึกทำข้อสอบวิชาเชาว์ปัญญาโดยซ้อมการนั่งสอบในสภาพแวดล้อมห้องสอบจริง

หลักสูตร English Program

ใช้หลักสูตร UK Curriculum และหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

มาตราฐานสอบวัดผลภาษาอังกฤษโดย Cambridge, UK

ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ใช้ภาษาอังกฤษ 50% ของคาบเรียนโดยครูเจ้าของภาษา เช่น

Math English Science

วิชาการต่างๆที่ใช้ภาษาไทยในการเรียน เน้นให้เด็กไปสอบเข้า ป1.

และ มัธยม 1

กิจกรรมต่างๆเน้นทักษะการทำงานจริง

ใช้ภาษาอังกฤษ 50% ของคาบเรียนโดยครูเจ้าของภาษา เช่น Math, English, Science

วิชาการต่างๆที่ใช้ภาษาไทยในการเรียน เน้นให้เด็กไปสอบเข้า ป1. และ มัธยม 1

02-574-5091​

02-574-5091​