คุณลักษณะนักเรียนระดับประถมอันวิดา 

การทำงานเพื่อส่วนรวม รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม :

การพัฒนาทักษะชีวิต : 

Primary School

Primary School

ประถมศึกษา 1-6

 • มีความรู้ด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้

 • มีทักษะการใช้ชีวิต ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข กล้าเผชิญเรื่องยาก และมีความอดทน

 • เป็นประชากรที่ดี มองเห็นคุณค่าของตนเองและสิ่งรอบตัว รักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • มีวินัย ตรงต่อเวลา

 • มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นระบบและแก้ไขปัญหาได้ดี

 • รู้จักการทำงานร่วมเป็นทีม และเคารพความคิดที่แตกต่าง

 • มีความสามารถในการสื่อสาร

 • มีความเป็นสากลแต่คงไว้ซึ่งความเป็นไทย มีสัมมาคารวะ รักในวัฒนะธรรมประเพณีไทย

เช่น เป็นตัวอย่างที่ดี ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ดูแลความสะอาดห้องเรียน โถงชั้นเรียน พื้นที่รอบโรงเรียน กวาดใบไม้ เก็บขยะ และ

แยกขยะ นอกจากการรับผิดชอบต่อโรงเรียนของตัวเองแล้ว นักเรียนจะได้ร่วมโครงการช่วยเหลือสังคมภายนอกโรงเรียน ตามความสามารถและอายุ

ที่เหมาะสม

เป็นการฝึกทักษะชีวิตพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการใช้ชีวิต กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิต เช่น การทำอาหาร งานช่าง  การรู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เทคนิคการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ  และการพึ่งพาตนเองเมื่อเผชิญกับความยากหรือภัยต่างๆ

Grade 1

 • นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเพื่อนและครูได้

 • สามารถใช้หลักการ Phonic ในการประสมคำ เช่น double-letter sound นักเรียนจะสอบ spelling 10 – 12  คำทุกสัปดาห์

 • สามารถอ่านเนื้อหาการเรียนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 • รู้จักหนังสือ fiction และ non-fiction 

 • มีความสามารถในการใช้ทั้งสองภาษาในการเขียนบรรยายความได้

 • มีทักษะด้านการเขียน narrative form โดยรู้จักใช้เครื่องหมาย เช่น capitalization and proper punctuation 

 • เริ่มใช้ grammar (present and past) 

 • เข้าใจประโยคคำถามในวิชา Math 

 • รู้จักรูปทรง 3D และคำแทนค่าเช่น halves, quarters and thirds

 • รู้จักชนิดของกราฟต่างๆ และสามารถใช้ภาษาในการเปรียบเทียบ

 • ฝึกทักษะการทำงานจริงโดยการค้นคว้า บันทึกผลทดลองและรายงานเสนอหน้าชั้นเรียนผ่านสื่อชนิดต่างๆ โดยใช้กระดาษโปสเตอร์ หรือใช้ทักษะด้าน ICT ในการทำสื่อเช่นการใช้โปรแกรม Tools (pen, rush, fill, spray)   ด้านทักษะการใช้ชีวิต นักเรียนจะได้รับมอบหมายหน้าที่ง่ายๆภายในโรงเรียน เพื่อฝึกความอดทนต่ออุปะสัก และฝึกให้มีความพยายาม ความอดทนรู้จักรอคอยรู้จักช่วยเหลือตนเอง และมีน้ำใจต่อส่วนรวม

หลักสูตรที่ใช้ในระดับ Primary (ประถมศึกษา) Grade 1 – 6 เป็นหลักสูตร English Program ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ต่อเนื่องจากระดับ K.3 โดยยังคงมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านวิชาการและการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตผ่านกิจกรรมและโครงงานต่างๆ  เน้นเตรียมความพร้อมให้นักเรียนไปสอบเข้าโรงเรียนมัธยมต้นที่มีชื่อเสียง

วิชาที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ

คือ English Literacy (Reading, Phonics and Writing) Math Science Geography P.E

วิชาที่เรียนเป็นภาษาไทย

คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา จริยธรรม สุขศึกษา การงานอาชีพ ดนตรี ศิลปะ ลูกเสือ

นักเรียนตั้งแต่ Grade 1 จะเรียนภาษาจีนสัปดาห์ละ 1 คาบ และ นักเรียน Grade 6 จะต้องสอบวัดผลภาษาอังกฤษจากสถาบัน Cambridge ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้ในระดับสากล

Grade 2

 • พัฒนาทักษะต่อเนื่องจาก Grade 1 โดยฝึกทักษะการทำงานจริง ได้แก่ การค้นหาข้อมูลและรายงานผ่านสื่อชนิดต่างๆ

 • สามารถอ่านบทแสดง และอ่านหนังสือที่หลากหลาย

 • รู้จักการเขียน reports และ letters

 • รู้จักการเขียนแบบ descriptions บรรยาย places,characters  และ non-chronological report (life cycle, instruction) โดยใช้ internet ในการหารูปภาพ ฝึกใช้โปรมแกรม Toots และ 2Paint A Picture  ในระดับชั้นนี้นักเรียนจะเริ่มท่องสูตรคูณ

Grade 3

 • พัฒนาทักษะต่อเนื่องจาก Grade 2 โดยฝึกการอ่านที่หลากหลาย เช่น stories, myths, legends, poetry, information books 

 • ฝึกการเขียนรายมือแบบ cursive writing  และเขียนงานในรูปแบบต่างๆ เช่น narrative, story, instruction โดยใช้เครื่องหมาย punctuation ที่หลากหลายมากขึ้น

 • รู้จักการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Word) ในการผลิตงานเช่นรู้จักการพิมพ์งานและแป้นต่างๆบนคีย์บอร์ด นักเรียนจะฝึกความแม่นยำในการท่องสูตรคูณ

ทักษะด้านกีฬา  ดนตรี และ ศิลปะ : 

ด้านกีฬา : Soccer , Basketball, Athletics, Volleyball
ด้านดนตรี : Recorder, Choir, Violin
ด้านศิลปะ : Drawing, Painting, Sculpture, Ceramic, Craft

เช่น เป็นตัวอย่างที่ดี ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ดูแลความสะอาดห้องเรียน โถงชั้นเรียน พื้นที่รอบโรงเรียน กวาดใบไม้ เก็บขยะ และแยกขยะ นอกจากการรับผิดชอบต่อโรงเรียนของตัวเองแล้ว นักเรียนจะได้ร่วมโครงการช่วยเหลือสังคมภายนอกโรงเรียน ตามความสามารถและอายุ

ที่เหมาะสม

โรงเรียนอันวิดา | เปิดสอนหลักสูตรเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา

โรงเรียนอันวิดา

59/843 เมืองทองธานี โครงการ 1 ซอย 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

แฟกซ์ : 02-574-5093

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2020 Anvida School.​​

ติดตามเราได้ที่

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN  by

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

ติดต่อเรา คลิกเลย!

ติดต่อเรา คลิกเลย !