คุณลักษณะนักเรียนระดับประถมอันวิดา 

การทำงานเพื่อส่วนรวม รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม :

การพัฒนาทักษะชีวิต : 

Primary School

Primary School

ประถมศึกษา 1-6

 • มีความรู้ด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้

 • มีทักษะการใช้ชีวิต ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข กล้าเผชิญเรื่องยาก และมีความอดทน

 • เป็นประชากรที่ดี มองเห็นคุณค่าของตนเองและสิ่งรอบตัว รักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • มีวินัย ตรงต่อเวลา

 • มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นระบบและแก้ไขปัญหาได้ดี

 • รู้จักการทำงานร่วมเป็นทีม และเคารพความคิดที่แตกต่าง

 • มีความสามารถในการสื่อสาร

 • มีความเป็นสากลแต่คงไว้ซึ่งความเป็นไทย มีสัมมาคารวะ รักในวัฒนะธรรมประเพณีไทย

เช่น เป็นตัวอย่างที่ดี ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ดูแลความสะอาดห้องเรียน โถงชั้นเรียน พื้นที่รอบโรงเรียน กวาดใบไม้ เก็บขยะ และ

แยกขยะ นอกจากการรับผิดชอบต่อโรงเรียนของตัวเองแล้ว นักเรียนจะได้ร่วมโครงการช่วยเหลือสังคมภายนอกโรงเรียน ตามความสามารถและอายุ

ที่เหมาะสม

เป็นการฝึกทักษะชีวิตพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการใช้ชีวิต กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิต เช่น การทำอาหาร งานช่าง  การรู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เทคนิคการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ  และการพึ่งพาตนเองเมื่อเผชิญกับความยากหรือภัยต่างๆ

Grade 1

 • นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเพื่อนและครูได้

 • สามารถใช้หลักการ Phonic ในการประสมคำ เช่น double-letter sound นักเรียนจะสอบ spelling 10 – 12  คำทุกสัปดาห์

 • สามารถอ่านเนื้อหาการเรียนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 • รู้จักหนังสือ fiction และ non-fiction 

 • มีความสามารถในการใช้ทั้งสองภาษาในการเขียนบรรยายความได้

 • มีทักษะด้านการเขียน narrative form โดยรู้จักใช้เครื่องหมาย เช่น capitalization and proper punctuation 

 • เริ่มใช้ grammar (present and past) 

 • เข้าใจประโยคคำถามในวิชา Math 

 • รู้จักรูปทรง 3D และคำแทนค่าเช่น halves, quarters and thirds

 • รู้จักชนิดของกราฟต่างๆ และสามารถใช้ภาษาในการเปรียบเทียบ

 • ฝึกทักษะการทำงานจริงโดยการค้นคว้า บันทึกผลทดลองและรายงานเสนอหน้าชั้นเรียนผ่านสื่อชนิดต่างๆ โดยใช้กระดาษโปสเตอร์ หรือใช้ทักษะด้าน ICT ในการทำสื่อเช่นการใช้โปรแกรม Tools (pen, rush, fill, spray)   ด้านทักษะการใช้ชีวิต นักเรียนจะได้รับมอบหมายหน้าที่ง่ายๆภายในโรงเรียน เพื่อฝึกความอดทนต่ออุปะสัก และฝึกให้มีความพยายาม ความอดทนรู้จักรอคอยรู้จักช่วยเหลือตนเอง และมีน้ำใจต่อส่วนรวม

หลักสูตรที่ใช้ในระดับ Primary (ประถมศึกษา) Grade 1 – 6 เป็นหลักสูตร English Program ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ต่อเนื่องจากระดับ K.3 โดยยังคงมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านวิชาการและการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตผ่านกิจกรรมและโครงงานต่างๆ  เน้นเตรียมความพร้อมให้นักเรียนไปสอบเข้าโรงเรียนมัธยมต้นที่มีชื่อเสียง

วิชาที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ

คือ English Literacy (Reading, Phonics and Writing) Math Science Geography P.E

วิชาที่เรียนเป็นภาษาไทย

คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา จริยธรรม สุขศึกษา การงานอาชีพ ดนตรี ศิลปะ ลูกเสือ

นักเรียนตั้งแต่ Grade 1 จะเรียนภาษาจีนสัปดาห์ละ 1 คาบ และ นักเรียน Grade 6 จะต้องสอบวัดผลภาษาอังกฤษจากสถาบัน Cambridge ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้ในระดับสากล

Grade 2

 • พัฒนาทักษะต่อเนื่องจาก Grade 1 โดยฝึกทักษะการทำงานจริง ได้แก่ การค้นหาข้อมูลและรายงานผ่านสื่อชนิดต่างๆ

 • สามารถอ่านบทแสดง และอ่านหนังสือที่หลากหลาย

 • รู้จักการเขียน reports และ letters

 • รู้จักการเขียนแบบ descriptions บรรยาย places,characters  และ non-chronological report (life cycle, instruction) โดยใช้ internet ในการหารูปภาพ ฝึกใช้โปรมแกรม Toots และ 2Paint A Picture  ในระดับชั้นนี้นักเรียนจะเริ่มท่องสูตรคูณ

Grade 3

 • พัฒนาทักษะต่อเนื่องจาก Grade 2 โดยฝึกการอ่านที่หลากหลาย เช่น stories, myths, legends, poetry, information books 

 • ฝึกการเขียนรายมือแบบ cursive writing  และเขียนงานในรูปแบบต่างๆ เช่น narrative, story, instruction โดยใช้เครื่องหมาย punctuation ที่หลากหลายมากขึ้น

 • รู้จักการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Word) ในการผลิตงานเช่นรู้จักการพิมพ์งานและแป้นต่างๆบนคีย์บอร์ด นักเรียนจะฝึกความแม่นยำในการท่องสูตรคูณ

ทักษะด้านกีฬา  ดนตรี และ ศิลปะ : 

ด้านกีฬา : Soccer , Basketball, Athletics, Volleyball
ด้านดนตรี : Recorder, Choir, Violin
ด้านศิลปะ : Drawing, Painting, Sculpture, Ceramic, Craft

เช่น เป็นตัวอย่างที่ดี ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ดูแลความสะอาดห้องเรียน โถงชั้นเรียน พื้นที่รอบโรงเรียน กวาดใบไม้ เก็บขยะ และแยกขยะ นอกจากการรับผิดชอบต่อโรงเรียนของตัวเองแล้ว นักเรียนจะได้ร่วมโครงการช่วยเหลือสังคมภายนอกโรงเรียน ตามความสามารถและอายุ

ที่เหมาะสม

What our Grade 1 parents think?

ในชั้น G. 1 โรงเรียนเน้นทั้งความรู้ด้านวิชาการและส่งเสริมการทำกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายในทุกๆ วิชาเรียนค่ะ สนับสนุนให้เด็ก ๆ กล้าแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามในชั้นเรียน ฝึกฝนให้เด็กๆ นำเสนองานหน้าชั้นเรียนด้วยค่ะ ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน ซึ่งช่วยให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้ คุณครูใหญ่และคุณครูประจาชั้นรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองเสมอ และดูแลเด็กๆ ได้อย่างใกล้ชิด เด็กๆ สนุกและมีความสุขกับการไปโรงเรียนอันวิดาค่ะ

ชอบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กรู้จักคิด รู้จักทำ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานโดยการทำเป็นชิ้นงานและนำเสนอหน้าชั้น เพื่อฝึกฝนให้เด็กกล้าเเสดงออกและการเเก้ปัญหาเฉพาะหน้า อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารระหว่างโรงเรียนเเละผู้ปกครอง เช่น Google Classroom และ Seesaw ทำให้ได้ทราบว่าเเต่ละสัปดาห์เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง และ ได้ชื่นชมผลงานของเด็กๆซึ่งเป็นคลิปวิดีโอซึ่งทำให้เด็กๆได้รู้ว่ามีจุดไหนที่ต้องเเก้ไขหรือปรับให้ดียิ่งๆขึ้นไป // ในส่วนสภาพเเวดล้อมทั้งในและนอกอาคารเรียน น่าเรียน น่าอยู่มีการเเบ่งสัดส่วนที่ชัดเจนของห้องกิจกรรมต่างๆ ห้องเรียนมีการนาอุปกรณ์smart tv ที่ทันสมัยมาประกอบการเรียนการสอน// สัดส่วนของนักเรียนในห้องเรียนเหมาะสมกับจำนวนคุณครูผู้ดูแล ลูกชายมีความสุขในการไปโรงเรียน เท่านี้คุณเเม่ก็ถือว่าผ่านค่ะ เพราะถ้าลูกเเฮปปี้กับโรงเรียน คนเป็นพ่อเเม่ก็เเฮปปี้เช่นกันค่ะ โดยรวมถือว่าโอเคและพอใจสำหรับ1เดือนที่ผ่านมาค่ะ ขอบคุณค่ะ

โรงเรียนอันวิดามีความพร้อมในด้านสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนและมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ก้าวหน้า โดยมีบุคลากรทางด้านภาษาที่เป็นเจ้าของภาษามาเป็นผู้สอน ซึ่งทำให้เราได้เห็นพัฒนาการของลูกทางด้านภาษาที่ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัด อีกทั้งคุณครูมีการสื่อสารกับผู้ปกครองในเรื่องการเรียนการสอนทุกสัปดาห์ และยังมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะทางด้านการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เห็นพัฒนาการของลูกดีขึ้น ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ได้ให้ความไว้วางใจกับทางโรงเรียนและครูผู้สอนในการพัฒนาให้เด็กๆ เติบโตไปในวันข้างหน้า

อบอุ่นเหมือนเดิม ครูเอาใจใส่นักเรียนดีค่ะ เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ส่วนเรื่องเนื้อหาการเรียนหรือสื่อการสอน โรงเรียนทำได้ดี ไบร์ทสนุกกับการเรียนที่นี่มาก ไม่บ่นเลยค้า

ผู้ปกครองจะเลือกโรงเรียนให้ลูกก็ต้องคิดหนักเพราะระดับประถมต้องอยู่กันยาวๆ รร.อันวิดาตอบโจทย์แม่ทุกด้านอยู่กันอย่างอบอุ่นแบบครอบครัวรับฟังทุกเสียงจากผู้ปกครอง ด้านวิชาการถือว่าสู้ได้ทุก รร. ความปลอดภัย, ความสะอาดจัดมาเต็ม100เลยค่ะ สิ่งสาคัญที่สุดลูกชายแม่พุ่มมีความสุขและมีพัฒนาการที่ดีในทุกๆ ด้าน แม่ก็สุขใจ

โรงเรียนใช้อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย ฟุยุตื่นเต้นและสนุกที่ได้เขียนจอหน้าห้องเรียน ในห้องมีเพื่อนไม่มาก นั่งเรียนกันอย่างสบาย คุณครูดูแลเด็กๆได้ทั่วถึง นักเรียนได้พรีเซ้นท์งานหน้าห้องทุกคน เป็นการฝึกให้มีความกล้าแสดงออกฝึกพูดในที่สาธารณะ ลูกดูมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนค่ะ

ชอบการสอนของโรงเรียนมากๆ คุณครูหัดให้เด็กๆ คิดเอง และพี่ไทรก็มีความสุขกับการไปโรงเรียนมากๆ ค่ะ

ประทับใจที่โรงเรียนมีมาตรการในเรื่อง Covid-19 เป็นอย่างดี ลูกมีพัฒนาการที่ดีในด้านทักษะด้านการเรียนรู้ต่าง ๆ และที่สำคัญคุณครูดูแลเอาใจใส่นักเรียน โดยสังเกตลักษณะเฉพาะ ความถนัด ของนักเรียน และต่อยอดความกล้าแสดงออก ความเป็นผู้นา ทำให้นักเรียนมีความสุขและกระตือรือร้นในการเรียน

ขอเล่าถึงหลักสูตรแล้วกันนะคะ รู้สึกว่าหลักสูตรของ G.1 ช่วยดึงศักยภาพของเด็กๆค่ะ หลังจบบทเรียนเด็กๆจะได้ทำชิ้นงาน และนำผลงานมา present ผ่านทาง vdo clip ซึ่งทาให้ได้เห็นพัฒนาการของลูกค่ะ และทำให้แม่ได้เห็นความน่ารักของเพื่อนร่วมชั้นด้วยค่ะ รู้สึกว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์มากๆ เพราะ ฝึกให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกค่ะ แม่มีลูก 2 คน คนโตอยู่ G.1 คนเล็กอยู่ K.1 ตั้งใจว่าจะให้คนเล็กเรียนต่อที่นี่ด้วยค่ะ

เรียน Grade 1 ที่อันวิดาได้เรียนที่ห้องเรียนอุปกรณ์ทันสมัย ผสมผสานการเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เด็กได้ทั้งเรียนและเรียนผ่านการเล่นกิจกรรมที่เด็กสนุกสนาน

โรงเรียนอันวิดา | เปิดสอนหลักสูตรเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา

โรงเรียนอันวิดา

59/843 เมืองทองธานี โครงการ 1 ซอย 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2020 Anvida School.​​

ติดตามเราได้ที่

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN  by

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

ติดต่อเรา คลิกเลย!

ติดต่อเรา คลิกเลย !

เนอสเซอรี่ นนทบุรี ,โรงเรียนเตรียมอนุบาล ,โรงเรียนอนุบาลแถวแจ้งวัฒนะ ,Nonthaburi Primary School,Kindergarten chaengwattana ,อนุบาล นนทบุรี ,โรงเรียนประถม นนทบุรี,โรงเรียนอนุบาลแถวนนทบุรี ,โรงเรียนนานาชาติ นนทบุรี,โรงเรียนเอกชนนนทบุรี ,Daycare,Baby Daycare,Daycare School,Mini english program,Nuersery chaengwattana,Kindergarten in Nonthaburi,Nonthaburi Private School,Nonthaburi International School,เนอส์เซอรี่ ,เนอสเซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก,เนอสเซอรี่ แจ้งวัฒนะ,รับดูแลเด็ก,รับเลี้ยงเด็ก ,เตรียมอนุบาล นนทบุรี,โรงเรียนเนอสเซอรี่,โรงเรียนรับเลี้ยงเด็ก,โรงเรียนเตรียมอนุบาล,สถานรับเลี้ยงเด็ก,เด็กก่อนวัยเรียน,รับเลี้ยงเด็ก 1 ขวบ,รับเลี้ยงเด็ก 2 ขวบ ,เสริมทักษะเด็กเล็ก

โรงเรียนอนุบาลแถวแจ้งวัฒนะ​