Scout Programme

กิจกรรมลูกเสือ และ เนตรนารี คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ทั้งร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีโรงเรียนอันวิดาจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีตั้งแต่ระดับชั้นประถมที่ 1- 6

 

ระดับชั้นประถม 1 – 3 เป็นกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง 

ระดับชั้นประถม 4 – 6 เป็นกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี - โรงเรียนอันวิดา
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี - โรงเรียนอันวิดา

02-574-5091​

02-574-5091​