Summer/ October Camp

หลักสูตรช่วงฤดูร้อน เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมโดยช่วยปรับความพร้อมทั้งด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ และด้านวิชาการ โดยให้นักเรียนใหม่ทุกคนเข้าร่วมก่อนเปิดภาคเรียน กิจกรรมประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชาเรียนในวิชาที่สำคัญ ศิลปะ ดนตรี และ กีฬา โดยหลักสูตรปิดภาคเรียนมีช่วงเวลาดังนี้

October Camp      ตุลาคม

Summer 1             มีนาคม  

Summer 2            เมษายน      

  • ระดับชั้น K.3

  • ระดับชั้น K.1

  • ระดับชั้น K.2

  • ระดับชั้น Nursery

ลงทะเบียนสำหรับ Summer School

 

02-574-5091​

02-574-5091​