การศึกษา: ข้อดีและข้อเสียของการศึกษาและวิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ 

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถแยกแยะว่าอะไรถูกหรืออะไรผิด ซึ่งจะสำเร็จได้นั้นก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีข้อมูล มีไหวพริบและมีตรรกะความคิด การศึกษายังหมายถึงการช่วยให้เรียนรู้ถึงวิธีการทำสิ่งต่าง ๆ และกระตุ้นให้คิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียน การศึกษาคือการยกขีดความสามารถในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ได้

 

ในระบอบประชาธิปไตย เด็กและผู้ใหญ่ควรเรียนรู้วิธีการเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพ ผ่านการศึกษา ซึ่งการศึกษาเป็นมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียน การศึกษาหลัก ๆ นั้นมี 3 รูปแบบ: การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

 

การศึกษาในระบบหรือที่เรียกว่าการศึกษาแบบทางการ นั้นจะได้รับโดยอาจารย์ที่มีคุณสมบัติพร้อม ซึ่งพวกเขาจะมีประสิทธิภาพในเรื่องการสอน และนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากกระบวนการเรียนรู้ที่มีแบบแผนอย่างเป็นระบบจากการศึกษาประเภทนี้ เนื่องจากสถาบันต่างๆ มีการจัดการวางแผนเป็นอย่างดี การเรียนรู้ในสถานที่เหล่านี้สามารถนำไปสู่การเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการและสามารถหางานได้ง่ายในอนาคต

 

อย่างไรก็ตาม นอกจากข้อดีข้างต้นแล้วก็มีข้อเสียบางประการเช่นกัน นักเรียนโดยส่วนใหญ่มักจะพึ่งพาครูมากเกินไปในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียน หากครูแสดงการสนิทสนมกันกับนักเรียนแค่ในบางกลุ่ม ก็อาจจะส่งผลเสียกับนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ได้ รวมถึงนักเรียนอาจจะรู้สึกเบื่อได้ ถ้าหากครูไม่มีวิธีการสอนที่ทำให้การเรียนมีเอกลักษณ์และน่าสนใจ

 

วิธีการสอนที่หลากหลายนั้นเป็นสิ่งที่ควรต้องรู้ในปัจจุบัน การผสมผสานวิธีการสอนต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ครูมืออาชีพแต่ละคนควรมีการนำไปใช้ในห้องเรียน โดยวิธีการสอนนั้นมี 4 ประเภท:

 

• วิธีการที่ครูเป็น 'ศูนย์กลาง' ของการเรียนรู้

• วิธีการที่นักเรียนเป็น 'ศูนย์กลาง' ของการเรียน

• แนวทางที่มีการใช้ข้อมูลที่มีเทคโนโลยีล้าหลัง

• แนวทางที่มีการใช้อุปกรณ์ที่มีความทันสมัย

 

ในบรรดาวิธีการทั้ง 4 ประเภทนี้ การใช้ครูเป็นศูนย์กลางและมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นั้นเป็นประเภทที่ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด

 

วิธีการเรียนที่เน้นครูเป็นศูนย์กลางนั้นขึ้นอยู่ศูนย์กลางที่ส่งผ่านข้อมูลไปยังนักเรียน ซึ่งเป้าหมายหลักของวิธีการนี้ คือ การสอนและวัดความรู้ตามการประเมินและแบบทดสอบต่าง ๆ ข้อดีคือ การจัดเรียงเนื้อหาทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ การพัฒนาโดยความร่วมมือ และการมุ่งเน้นไปที่หัวข้อ ข้อเสียของวิธีนี้คือเนื้อหาที่จำกัด นักเรียนมีการพึ่งพาครูฝ่ายเดียวและมีเพียงการประเมินผลขั้นสุดท้ายเท่านั้น

 

กระบวนการเรียนรู้ในวิธีการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางนั้นมีการแบ่งอย่างเท่าเทียมกันระหว่างครูกับนักเรียน ความรู้นั้นจะได้รับการประเมินผ่านโครงงาน งานกลุ่ม การอภิปรายผลงาน และเช่นเดียวกับวิธีการสอนประเภทอื่น ๆ วิธีนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือการประเมินที่มีส่วนร่วมของนักเรียนทั้งหมดในกระบวนการเรียนรู้และมีการเน้นความสำคัญของความรู้ที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ก็จำเป็นต้องใช้ทักษะพิเศษของครูเป็นอย่างมากและอาจเป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียนบางคน ซึ่งมักจะมุ่งเน้นไปที่ความต้องการส่วนตัวของนักเรียน

 

ลองศึกษาวิธีการทั้งหมดนี้และถามตัวเองว่านักเรียนของคุณจะเข้าใจและเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือไม่ เมื่อต้องตัดสินใจว่าคุณควรจะใช้วิธีการสอนแบบใดที่เหมาะสมมากที่สุด

 

ดั่งนั้นการเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจึงสำคัญ ที่โรงเรียนอันวิดาเราเน้นส่งเสริมให้นักเรียน มีอิสรภาพทางด้านความคิดกล้าคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ มีการวางแผนระบบการทำงานและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง ในขณะเดียวกันซึมซับความเป็นไทยคือมีความเอื้ออาทร อ่อนโยน มีวินัย มีสัมมาคารวะ เข้าใจและชื่นชมวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างรู้เท่าทันความเป็นไปของสังคมปัจจุบัน

 

แหล่งที่มา
https://examplanning.com/types-education-formal-informal-non-formal

https://www.legit.ng/1143440-types-teaching-methods-advantages-disadvantages.html

https://www.essaymania.co.uk/blog/5-advantages-and-disadvantages-of-traditional-education

 

B04-anvidaschool_ac_th_PPK_THA

โรงเรียนอันวิดา | เปิดสอนหลักสูตรเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา

โรงเรียนอันวิดา

59/843 เมืองทองธานี โครงการ 1 ซอย 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

แฟกซ์ : 02-574-5093

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2020 Anvida School.​​

ติดตามเราได้ที่

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN  by

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

ติดต่อเรา คลิกเลย!

ติดต่อเรา คลิกเลย !